Privacyverklaring Fotografie Vroni


Via deze privacyverklaring wil Fotografie Vroni alle klanten en personen die belangstelling tonen
in haar werking informeren over welke persoonsgegevens worden verzameld en hoe ermee wordt
omgegaan.


Fotografie Vroni is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.


Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in de algemene zin, hieromtrent vragen heeft of
contact met de fotografe wenst op te nemen dan kan dat via de volgende contactgegevens:

Via mail: info@fotografievroni.be

Fotografie Vroni doet er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaat daarom zorgvuldig
om met uw persoonsgegevens. Fotografie Vroni respecteert dan ook de toepasselijke
wetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).


Persoonsgegevens die worden verzameld en verwerkt
1. Identiteitsgegevens: Voor- en achternaam, geslacht, geboortedatum, nationaliteit, rijksregister- of
ondernemingsnummer;
2. Contactgegevens: adres, telefoonnummer en emailadres;
3. Financiële gegevens, o.a. bankrekeningnummer, betalingen, ...;
4. Beeldmateriaal: foto’s en video’s met eventueel geluidsopnamen.


 Fotografie Vroni zal geen bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, tenzij
daarvoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming werd bekomen.
Enkel gegevens die klanten of betrokkenen zelf met ons meedelen worden gebruikt, via o.a. contactformulier
op de website, persoonlijk/telefonisch contact, contact via email, Facebook of Instagram.
 Fotografie Vroni houdt zich het recht voor om het beeldmateriaal gemaakt tijdens fotoshoots of
workshops te publiceren via haar kanalen. De betrokken personen hebben recht op schriftelijk bezwaar.


Verwerkingsdoeleinden
 Fotografie Vroni verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor onder andere
maar niet uitsluitend voor:
- Klanten- en orderbeheer;
- Klantenadministratie en het aanmaken van een klantenbestand;
- Aanbieden van producten of diensten (fotoshoots of workshops);
- Opvolgen van bestellingen en leveringen;
- Afleveren van goederen of verlenen van diensten;
- Facturatie;
- Inlichtingen te verstrekken omtrent wijzigingen van de aangeboden goederen of diensten;
- Uitvoeren van directe marketing en gepersonaliseerde reclame zoals updates, nieuwsbrieven,
infobrochures, e-mails, uitnodigingen voor activiteiten of workshops, marketingmateriaal en andere
informatie die nuttig zou kunnen zijn voor de klant (met gebruik van beeld- en geluidsmateriaal);
- Beantwoorden aan een wettelijke verplichting.


 Fotografie Vroni verzamelt of verwerkt geen informatie voor andere doeleinden dan de
doeleinden die hierboven worden beschreven, tenzij klant hiertoe voorafgaandelijk toestemming geeft.


Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Uw persoonsgegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door Vroni Van Roy. Zij kan echter wel
gebruikmaken van de diensten van een derde partij voor het verzorgen van:
- Klantenadministratie;
- Reservatie van fotoshoots en workshops;
- Internetomgeving (webhosting);
- Nieuwsbrieven en uitnodigingen (mailplatform, ...);
- Bestellingen en betalingen (bestelplatform, online fotogalerij).


 Fotografie Vroni geeft de door u verstrekte gegevens niet door aan derden, tenzij er op haar
een wettelijke verplichting en toelating rust (lokale overheid, politie, gerecht, ...) of in functie van de
beschreven doeleinden.
Indien Fotografie Vroni persoonsgegevens wenst te delen met derden buiten de beschreven
doeleinden zal zij hiervoor schriftelijke toestemming vragen.


Rechtsgrond
De rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens ligt in de overeenkomst die de klant met Fotografie Vroni

 is aangegaan, voor het verstrekken van laatstgenoemde haar diensten; en de
uitdrukkelijke, ondubbelzinnige en actieve toestemming die de klant aan Fotografie Vroni heeft
gegeven om de door de klant meegedeelde persoonsgegevens te verwerken in het kader van de uitvoering
van de overeenkomst.


Rechtmatigheid van de verwerking
Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met artikel 6 a, b, f van de AVG van 27 april 2016.
Klant geeft, door aanvaarding van de offerte, toestemming voor de verwerking van zijn/haar
persoonsgegevens voor de verwerkingsdoeleinden zoals geformuleerd in punt 8 van deze privacyverklaring.
De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering’ van de overeenkomst tussen Fotografie Vroni
en de klant, of voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de
verwerkingsverantwoordelijke, behalve wanneer de belangen/grondrechten/fundamentele vrijheden van
de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens strekken, zwaarder wegen dan die belangen.


Het gebruik van beeldmateriaal
Bij elke activiteit waar Fotografie Vroni foto’s neemt is er een kennisgeving dat wie niet wenst
dat zijn/haar foto’s publiekelijk verspreid worden, dit uitdrukkelijk kan melden aan Fotografie Vroni en de organisator.


Duurtijd van bewaring persoonsgegevens
 Fotografie Vroni bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren
van het doel waarvoor deze zijn verstrekt, met inachtname van de termijn die noodzakelijk is om aan de
wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op het gebied van boekhouding).
 Fotografie Vroni verbindt zich ertoe de persoonsgegevens niet langer bij te houden dan 5 jaar
na de eerste fotoshoot.


Uw rechten omtrent uw persoonsgegevens
De klant heeft een recht op inzage van de persoonsgegevens en van de informatie vermeld in artikel 15
AVG.
De klant heeft het recht om van Fotografie Vroni een verbetering of vervollediging van de hem
betreffende onjuiste gegevens te verkrijgen.
De klant heeft te allen tijde het recht zich te verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor
direct marketing (bv. door middel van een uitschrijfmogelijkheid in emails).
De klant heeft te allen tijde het recht om zijn gegeven toestemming in te trekken, zonder dat dit een effect
heeft op de rechtmatigheid van de verwerking voorafgaand aan de intrekking.
Om deze rechten uit te oefenen, kan de klant Fotografie Vroni contacteren via de Facebook
Messenger applicatie of via email: info@fotografievroni.be.

Fotografie Vroni kan de
klant vragen om zich te legitimeren voordat zij gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.


Beveiliging van persoonsgegevens
Fotografie Vroni neemt passende en redelijke maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde
toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De toegang tot
persoonsgegevens is beperkt waar nodig.
Wanneer een datalek wordt vastgesteld, zal Fotografie Vroni hiervan, zonder onredelijke
vertraging, een mededeling doen aan de betrokken klant(en), alsook van de waarschijnlijke gevolgen en de
maatregelen die zij heeft gesteld of genomen om het datalek en eventuele verdere nadelige gevolgen aan
te pakken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met
ons contact op te nemen (zie contactgegevens bovenaan deze privacyverklaring).
U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit op het gebied van
privacybescherming.
Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel
contact@apd-gba.be
+32 (0)2 274 48 78


Wijziging privacyverklaring
Fotografie Vroni kan haar privacyverklaring wijzigen. Van elke wijziging zal zij een aankondiging
doen op onze website.